Blue Flower

POLDER VAN BELHAM

Dorpsstraat 2 9270 LAARNE

09/3663721. http://poldervanbelham.be

Geachte,

De onderhoudswerken aan de waterlopen gebeuren in opdracht van de Polder van Belham. De aannemer werd door het bestuur aangesteld en moet de opdracht uitvoeren zoals hem wordt opgedragen. Wij hebben aan de uitvoerder gevraagd geen discussies aan te gaan met personen die bezwaar hebben of zich verzetten tegen de uitvoering van de werken. Deze brief wordt u in geval van problemen ter hand gesteld en de plaats en omstandigheden van het probleem worden genoteerd en doorgegeven aan het bestuur van de polder. Verzet tegen de werken, tegen de aard van de uit te voeren werken of de doorgang voor het uitvoeren van de werken of belemmering van de doorgang voor de machines, zullen de bevolen werken niet opschorten. Wij wensen u er op te wijzen dat u verantwoordelijk kunt gesteld worden voor waterschade die het gevolg zou kunnen zijn van het niet uitvoeren van de werken. De dijkgraaf neemt de nodige maatregelen om het werk zo snel mogelijk uit te voeren. Wij wensen er u op te wijzen dat elke meerkost veroorzaakt door het verzet tegen de werken of veroorzaakt door de wijziging van de uitvoeringsaard ten uwen laste kunnen gelegd worden. De werken die uiteindelijk toch zullen uitgevoerd worden zullen strikt volgens de regels worden uitgevoerd. Ook alle kosten van dwangbevelen of andere dwingende maatregelen zijn ten laste van de veroorzaker van het probleem.

Bijgaande vindt u enkele uittreksels uit de wetteksten omtrent deze materie. In het verleden is men al te toegeeflijk geweest voor dergelijke zaken, met soms wateroverlast, met belangrijke schade, met een belangrijke meerkost voor de gemeenschap.

Wij rekenen alsnog op uw bereidheid om de werken toch nog te laten doorgaan en hopen ook hier op een normaal verloop van de werken.

 

 

Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen

Datum 28/12/1967

Artikel 8. (21/04/2014- ...)

De door die werken veroorzaakte kosten worden gedragen door de openbare besturen die met hun uitvoering belast zijn. Een bijdrage in die kosten mag ten laste gelegd worden van de privaat- of publiekrechtelijke personen die gebruiker zijn van de waterloop of die eigenaar zijn van een kunstwerk dat zich op de waterloop bevindt, in verhouding tot de verzwaring van de kosten van die werken welke het gevolg is van het gebruik van de waterloop of van het bestaan van het kunstwerk.

Artikel 13. (21/04/2014- ...)

Onverminderd de door de openbare besturen verleende toelagen worden de door die werken veroorzaakte kosten gedragen door hen die er het initiatief van genomen hebben. De Vlaamse Milieumaatschappij wat de waterlopen van de eerste categorie betreft, en de deputatie van de provincie wat de andere waterlopen betreft kunnen een deel van de kosten ten laste leggen van de provinciën, de gemeenten, de openbare instellingen of zelfs van de particulieren die uit bedoelde werken voordeel halen of deze werken noodzakelijk hebben gemaakt.

Artikel 17. (21/04/2014- ...)

§ 1. De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van kunstwerken op de waterlopen zijn verplicht: 1. Doorgang te verlenen aan de personeelsleden van het bestuur, aan de werklieden en aan de andere met de uitvoering van de werken belaste personen; 2.Op hun gronden of eigendommen de uit de bedding van de waterloop opgehaalde voorwerpen en de voor de uitvoering van de werken nodige materialen, gereedschappen en werktuigen te laten plaatsen. § 2. Geen vergoeding is aan de aangelanden, aan de gebruikers en aan de eigenaars van kunstwerken verschuldigd uit hoofde van de plaatsing op hun gronden of eigendommen binnen een strook van vijf meter vanaf het einde van de oeverzone, van de produkten die voortkomen van de ruimingswerken. De Vlaamse Milieumaatschappij, de deputaties en de college van burgemeester en schepenen naar gelang het geval, kunnen evenwel beslissen dat de oevers zullen ontdaan worden van die produkten. De produkten van de ruiming zullen gelijkmatig verdeeld worden over de beide oevers; indien deze produkten schadelijk zijn, zullen zij op kosten van de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie of de gemeente, naargelang het geval, onverwijld worden verwijderd.

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Datum 19/07/2013

Artikel 6. (11/10/2013- ...)

In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° artikel 10, § 1, 3°, tot en met § 3, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « 3° grondbewerkingen zijn verboden binnen een meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam. De grondbewerkingen, uitgevoerd vanaf een meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud, moeten beantwoorden aan de code van goede landbouwpraktijken; 4° er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam. Met uitzondering van herbouwen als vermeld in artikel 4.1.1, 6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, is het uitvoeren van onderhoudswerken, stabiliteitswerken en het verbouwen van dergelijke constructies als vermeld in artikel 4.1.1, 9°, 11° en 12°, van de voormelde codex, toegestaan, voor zover die handelingen toelaatbaar zijn op basis van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. De voormelde verboden zijn niet van toepassing op constructies die noodzakelijk zijn voor het beheer van het oppervlaktewaterlichaam, voor werkzaamheden van algemeen belang, voor werkzaamheden en constructies die expliciet zijn toegelaten door een ruimtelijk uitvoeringsplan mits zij de functie of de functies van de oeverzone niet onmogelijk maken en voor de constructies die verenigbaar zijn met de functie of de functies van de oeverzone; § 2. De Vlaamse Regering kan in de oeverzones en in de afgebakende oeverzones, naast de bepalingen vermeld in paragraaf 1, andere noodzakelijke maatregelen opleggen, met inbegrip van erfdienstbaarheden.

In dat geval kunnen particuliere grondeigenaars of gebruikers aan het Vlaamse Gewest een vergoeding vragen. Die vergoeding kan alleen worden gevraagd als maatregelen worden opgelegd die verder gaan dan wat voor het bereiken van de basismilieukwaliteitsnormen is vereist of die verder gaan dan de maatregelen die vereist zijn voor het realiseren van het standstillbeginsel, vermeld in artikel 6, 1°.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het beheer van oeverzones, de financiering ervan en de vergoedingsregeling, vermeld in het tweede lid.

§ 3. De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van kunstwerken op de oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht om : 1° doorgang te verlenen aan de personeelsleden van de beheerder van een waterloop of waterweg, aan de werklieden en aan de andere personen die in opdracht van de overheid met de uitvoering van het beheer van een oeverzone zijn belast; 2° op hun gronden of eigendommen de materialen, het gereedschap en de werktuigen te laten plaatsen die voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de oeverzone nodig zijn. ».