Blue Flower

 

De belastingen ten behoeve van de polder worden verstuurd na de algemene vergadering van 1 september  en na goedkeuring door de deputatie..

De betalingstermijn is verlopen voor een niet onbelangrijk aantal belastingsplichtigen.

 De polderbelasting voor het jaar 2020 worden  vastgelegd op een bedrag van  22 € per hectare  met een minimum van 11 €.

De kost voor het innen van dergelijke kleine bedragen beloopt een behoorlijk groot aandeel uit de opbrengst van die belastingen, zeker in het geval van die laattijdige betalingen.
De bestanden moeten opengehouden worden en overmatig lang bijgehouden worden, er zijn bijkomende briefkosten en personeelskosten.

Wij vragen hierbij aan de ingelanden die vergeten zijn hun belasting te voldoen, de storting eerstdaags uit te voeren. 

In het polderreglement is voorzien in een bijkomende kost bij het verzenden van een aanmaning (art 44 van het polderreglement).

Bezwaar tegen de polderbelasting kan uitsluitend kan alleen bij de bestendige deputatie met een opgave van de reden van het bezwaar.
Een telefoontje of een mail kan niet ingeroepen worden als een bezwaarschrift.

PRACTISCHE ZAKEN OMTRENT DE AANSLAGEN/

De polderbelasting is een grondbelasting en heeft als grondslag alleen een bepaalde grondoppervlakte binnen de polder.

Voor bepaalde aanslagen wordt de belastbare persoon aangeschreven met een aanvulling "VME"  wat staat voor Vereniging van medeeigenaars. 

In de meeste gevallen betreft de aanslag dan de grond bij bv appartementen en is de aanslag bedoeld om ingebracht te worden in de gemeenschappelijke kosten.

Vroeger werd de gemeenschappelijke grond ingeschreven op meestal op naam van de eerste koper of op naam van de bouwheer. De naam en het adres van de syndicus is meestal niet bekend. 
Ook is de syndicus geen medeeigenaar en is die ook niet belastbaar. 
Voor de meeste gevallen levert het kadaster de lijst aan met de eigenaars van de privatieve delen. Uit die eigenaars wordt indien mogelijk deze gekozen met het grootste belang in het geheel. 
Die persoon wordt geacht de belasting te betalen en te verhalen op de medeeigenaars.  

Kadastrale legger:

De kadastrale legger bestaat niet meer vanaf de aanslag voor het jaar 2016.
Elk kadastraal perceel heeft nu een eigen eigendomssituatienummer dat verwijst naar één tot soms veel eigenaars.
Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde complexe gevallen de eigendomssituatie niet meer volledig kan weergegeven worden op het aanslagbiljet.
Indien noodzakelijk kunt u per mail die gegevens opvragen bij de ontvanger-griffier. Wij zijn niet de make van die gegevens en kunnen die ook niet wijzigen of laten wijzigen.

Deelgenoten en partners:

Bij veel aanslagen komt die vermelding of een van de twee vermeldingen voor.
Deelgenoten komt voor bij de aangeschreven eigenaars die in een onverdeeldheid zitten of waar sprake is van een vruchtgebruik en naakte eigendom.
Partners komt voor bij aangeschrevenen die de eigendom in gemeenschap hebben met een partner, vermoedelijk meestal een echtgenoot of echtgenote.