Blue Flower

In het blok bestanden betreffende de algemene vergdering 202 vindt u een kaartje Project OS142. 

Op het kaartje vindt u waterloop OS142. 
Op het kaartje vindt u de nummers 12 tot 24. 
Deze zijn gelegen tussen de Hirweg en de omgeving van de Kalkenvaart . 
Die waterloop zou volgens de bruingekleurde stroken gedeeltelijk verplaatst en langsweg verbreed worden.  
De waterloop zou schuine oevers krijgen en een grotere buffercapaciteit. Op de waterloop worden een aantal automatische stuwen geàplaatst. 
De bedoeling is om in een volgende fase de waterloop verder naar het noorden toe ook aan te passen om wateroverlast en verdroging te voorkomen. 
Over de lengte van de bruingekleurde stroken zullen ook grondverwervingen moeten gebeuren. 

Met de goedkeuring van de algemene vergadering wordt bij de VMM een princiepsaanvraag tot subsidiering ingediend. 
Aansluitend gebeurt dat ook bij de deputatie. 
Om een aantal administrtieve redenen is het noodzakelijk dat de grondverwervingen in een eerste fase moeten gebeuren. 
Indien de VMM het dossier aanneemt en een jaar vastlegt zou die grondverwerving moeten kunnen starten. 
Daarom wordt aan de algemene vergadering ook het akkoord voor die grondverwervingen gevraagd.