Blue Flower

Voor het dienstjaar 2020 zijn de navolgende werken gepland:

Tussen de Centrumwijk en de Nerenweg wordt een nieuwe verkaveling aangelegd. Om dat de waterloop OS147 nu al moeilijk toegankelijk is, ook omdat door de verhoogde waterdoorvoer de beek onderhevig is aan afschuivingen , wordt een oeverversterking aangebracht bestaande uit een teenverdeiging en een schanskorf van één meter hoogte die schuin op de oever wordt aangelegd. De waterloop wordt op zijn wettelijke breedte aangelegd. De werken gebeuren na het zomerverlof. 

In het najaar worden alle waterlopen van tweede en derde categorie gemaaid. 
Ook het grootste deel van de publieke grachten , benaming conform de desbetreffende artikelen uit het verzameldecreet van 2019, worden nagenoeg allemaal gemaaid. 
De ligging van alle waterlopen, inclusief die publieke grachten vindt u op de site Geopunt Vlaanderen. 
U gaat naar uw regio. Links kiest u een achtergrondkaart, best luchtfoto. In het menu op de rechterkant kiest u de rubriek kaarten, verder Natuur en milieu, Water, VHA-waterloopsegmenten volgens categorie.
Zoom in voor voldoende detail. 


In de algemene vergadering wordt toestemming gevraagd voor het openen van een verbeteringsdossier voor waterloop OS142  vanaf de Heirweg in Kalken tot over de Provinciebaan. 

 Die werken kunnen omwillevan de kostprijs niet gdragen worden met de gewone polderbelastingen. 
Er wordt een princiepsaanvraag gericht aan de VMM om het dossier, in het kader van de subsidierichtlijn voor polders, op te nemen. 
Aansluitend wordt ook bij de provincie een bijkomende betoelaging gevraagd. Indien die beiden togekend worden, wordt het dossier draagbaar voor de polder. 
Voor de uitvoering van die werken zijn ook een hoeveelheid grondverwervingen uit te voeren. 
Aan de vergadering wordt de toestemming daartoe ook aan de algemene vergadering gevraagd.