Blue Flower

Polder van Belham:

Polder van Belham. 

Algemene vergadering van 6 maart 2019.

Verslag van de vergadering.
De algemene vergadering van Polder van Belham vond plaats op 6 maart 2019 in de Keistraat ,7 te Laarne.
Voor de vergadering waren 247 uitnodigingen verstuurd.
Verontschuldigd: 4 stemgerechtigden 
De navolgende aanwezigen werden genoteerd voor deze vergadering:
    Omwille van privacyoverwegingen worden de namen hier niet vermoemd. 
In totaal werden 17 stemgerechtigden aanwezig op de vergadering.
De aanwezigen verklaarden zich akkoord met deze vaststelling. Er waren ook geen opmerkingen omtrent de uitnodigingen.
Om 14.15 h. opende de dijkgraaf de vergadering met de verwelkoming van de aanwezigen.
Hij vervolgde de vergadering met de voorlezing van het verslag van de voorgaande vergadering.
De notities uit die vergadering werden toegelicht waar nodig.
De vergadering keurde het verslag zonder tegenstemmen goed.

Agendapunt Rekeningen inkomsten en uitgaven.
Met de uitnodigingen werd een exemplaar van de rekeningen als opgemaakt door de bestuursvergadering. De rekeningen werden voor de vergadering geprojecteerd en door de ontvanger-griffier uitvoerig toegelicht. DE wijze waarop die werden opgemaakt werd uiteengezet.
De documenten konden op verzoek van de aanwezigen ingezien worden.
Ten behoeve van de deputatie wordt een motivatienota opgemaakt.
De rekening der inkomsten beloopt een bedrag van 727.079,81 € in grote lijnen bestaande uit de inning van de polderbelasting en de terugbetalingen van onderhoudskosten door de provincie en de gemeenten.
Aansluitend werden de uitgaven besproken. Deze beliepen een bedrag van 416.342,54 €.
De grootste post betrof de werken, vooral van het jaar 2017. Voor het jaar 2018 waren alleen de werken in tweede categorie verrekend. Voor de derde categorie en niet geklasseerde waterlopen waren bij de jaarwisseling geen aanvaardbare afrekeningen binnen.
De rekeningen voor het jaar 2018 werden afgesloten met een batig saldo van 310.737,27 €.
De vergadering nam de rekeningen voor het jaar 2018 aan zonder opmerkingen en zonder  tegenstemmen.

Goedkeuring van de polderbelasting voor het dienstjaar 2019.
De dijkgraaf stelt de algemene vergadering voor het watergeschot te behouden op 22 €/HA met een minimum van 11 €, net als de voorgaande 2 jaren.
Als voornaamste argument voert hij de verdergaande inhaalbeweging voor het oplossen van allerlei knelpunten in de waterafvoer.
De vergadering neemt zonder tegenstemmen het voorstel voor het behoud van de polderbelasting op 22 €/ha met een minimum van 11 € aan.  

 

Goedkeuring van de werken voor het afgelopen en ingaande dienstjaar.
Aan de vergadering werd de lijst van de werken uitgevoerd in het afgelopen dienstjaar voorgelegd.
Aansluitend werden de werken voor het dienstjaar 2019 voorgelegd.
Alle waterlopen van tweede, derde en het merendeel van de polderwaterlopen krijgen hun gewone onderhoud.
Omdat het dossier voor de sanering van waterloop OS142 niet rijp voor uitvoering werd geacht, is er geen betoelaging voor dit jaar voorzien en worden de werken in 2019 dus ook niet uitgevoerd. De projectinstelling wordt her-uitgevoerd. Er wordt een princieps-aanvraag  voor subsidiering ingediend bij de VMM. Een volledige uitvoering voor de hele waterloop OS142 wordt in overweging genomen vanaf de Holeindestraat tot aan de Kalkense Vaart.
In de Kalkense Meersen, deelgemeenten Berlare en Schellebelle wordt onderzocht wat de noodzaak is van een aantal waterlopen binnen het overstromingsgebied en of de waterloop om het Beisbroeck niet door de plas kan geleid worden en wordt de situatie omtrent het overwelfde deel van de OS130c onderzocht.
Waterloop OS150b bij de Hoogkasterstraat wordt geruimd en gedeeltelijk betuind.
Bij de conciergewoning worden de ramen en deuren vervangen en wordt de verwarmingsinstallatie vernieuwd.
Op waterloop OS151 wordt een duiker weggenomen in het kader van de Aquafinwerken.
De vergadering stemde in met de werken zonder opmerkingen.

Begroting 2019.

Een model van de begroting werd bij de uitnodigingen gevoegd.
Op de vergadering werd de begroting geprojecteerd en door de ontvanger-griffier toegelicht.
De begroting werd opgemaakt op basis van de hierboven goedgekeurde polderbelasting. Voor de werken werd rekening gehouden met de ramingen voor het jaar 2018 en 2019 zoals die aan de gemeenten en provincie werden ingediend.
Alleen de werken aan waterlopen van tweede categorie waren binnen 2018 uitgevoerd en aan de aannemer uitbetaald. De andere werden naar het dienstjaar 2019 geschoven.
Met de niet uitvoering van de werken aan de waterloop van de Brugstraat zullen de eindcijfers zowel aan de inkomsten als aan de uitgaven dalen.
De begroting werd door de vergadering aangenomen zonder opmerkingen voor een bedrag van 1.488.160,05 € als inkomsten en 1.497.365,05 € als uitgaven.

Afsluiting:

Tot slot werden nog een aantal punten besproken en werden enkele aanvullende vragen gesteld .
De dijkgraaf verklaarde de vergadering om 16 uur voor gesloten.

I.O.:

De ontvanger-griffier:                                                                              De dijkgraaf:

 

 

Romain De Zutter                                                                                      Dirk Auman.