Blue Flower

 De algemene vergadering voor het jaar 2020was voorzien voor dinsdag 7 april 2020. 

PROGRAMMA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 1 september  2020.

1.     Controle van de stemgerechtigden vanaf 14.00 h.

2.     Verslag van de voorgaande Algemene Vergadering. (15.00 h.) Verslag algemene vergadering 2019

3.     Verkiezing van 6 bestuursleden.
Het bestuursmandaat van de  Heren  Luc Vertriest, Gerard De Gelder, Rudi Van Hoecke, Martin Van Hoecke, Rudy Temmerman, Maurits Verstraete  vervalt.
De kandidaten voor een nieuw bestuursmandaat (ook de uittre­den­den) dienen hun kandidatuur per aangetekend schrijven te richten aan De Zutter Romain (Ontvan­ger-Griffier polder van Belham) Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE.
De kandidaten moeten ingelande zijn van de polder.
De kandidaturen moeten minstens vijf dagen voor de Algemene Verga­dering verstuurd worden ( Voor donderdag 2 7 augustus  2020 ) .

4.     Verkiezing van de adjunct-dijkgraaf.

5.     Actualisering vergoeding van de bestuursleden.

6.     Nazicht van de rekeningen over het jaar 2019.

7.     Goedkeuring van het watergeschot voor 2020. ( 22 €/HA met een minimum van 11 €

8.     Bevestiging  van de lijst publieke grachten of polderwaterlopen naar aanleiding van het nieuwe verzameldecreet terzake en de opname in de atlas met aangepaste her-nummering..

9.     Goedkeuring ruilakte bedding Quintatenbeek in Overmere.

10. Goedkeuring voorstelakte inname van beken in overstromingsgebied Wetteren ten Ede.

11. Toelating tot het aanvragen van princiepsbelofte van betoelaging voor saneringswerken op de waterloop OS142 tussen de Nerenweg en de Kalkense Vaart, voor betere doorstroming, peilregelingen voor meer infiltratie en buffering.
Bij toekenning, toelating tot opstart van de studie en toelating tot aankoop van de nodige grondstroken.

12. Goedkeuring van de werken voor het jaar 2020.

 

13. Goedkeuring van de begroting voor het jaar 2020.


Om bestuurslid te kunnen worden van de polder moet u voldoen aan de voorwaarden beschreven in het polderreglement en moet u verkozen worden door de algemene vergadering (punt 3 van de dagorde)